VIETNAMESE लेखनाची एक संक्षिप्त इतिहास - विभाग 2

हिट: 509

डोनी ट्रँग1
जॉर्ज मेसन विद्यापीठातील स्कूल ऑफ आर्ट

… कलम 1 साठी सुरू

वर्णमाला

    अधिकृत लॅटिन-आधारित व्हिएतनामी वर्णमाला एकोणतीस अक्षरे आहेत: सतरा व्यंजन आणि बारा स्वर. वगळता fjwआणि z, बावीस अक्षरे रोमन वर्णमाला येतात. सात सुधारित अक्षरे आहेत ăâđêôơआणि ư. इंग्रजी प्रमाणे, ऑर्डर रोमन अक्षराच्या संमेलनाचे अनुसरण करते. डायक्रिटिकल चिन्हांसह अक्षरे विना अक्षरे नंतर येतात. उदाहरणार्थ, a पूर्वीचे ă आणि d पूर्वीचे đ. खालील वर्णमाला शाळांमध्ये शिकविली जातात.

अधिकृत लॅटिन-आधारित व्हिएतनामी वर्णमाला - होलीलँडविटानेमस्ट्यूडीज डॉट कॉम
अधिकृत लॅटिन-आधारित व्हिएतनामी वर्णमाला

डायरेक्टिक्ससह पत्रे

     व्हिएतनामी स्वर भिन्नता करण्यासाठी डायक्रिटिकल चिन्हांसह अक्षरेची विपुल संख्या आहे. च्या ऑर्डरिंग टोन गुण हे भिन्न आहे, परंतु सर्वात सामान्य आहे नुगुयन òन्हाअधिवेशन: अचिन्हांकित टोन (ngang), तीव्र (sc), गंभीर (Huyền), वर हुक (hỏi), ही खूण (एनजीã), आणि अंडरडॉट (nặng). स्वर भिन्न करण्यामध्ये डायक्रिटिक्सची महत्त्वपूर्ण भूमिका असल्यामुळे प्रत्येक स्वर एक किंवा दोन अतिरिक्त गुण घेऊ शकतो. पुढील 134 अक्षरे (अपरकेस आणि लोअरकेस) व्हिएतनामी मध्ये डायक्रिटिक्सच्या सर्व शक्यता दाखवा.

व्हिएतनामी डायक्रिटिकल मार्क्स - होलीलँडविटानेमस्टुडीज डॉट कॉम
व्हिएतनामी डायक्रिटिकल गुण

सुधारित पत्रे

    वर्णमाला मध्ये दाखविल्याप्रमाणे, व्हिएतनामी लेखन प्रणाली वापर सात सुधारित अक्षरे. चौघांनी डायक्रिटिकल चिन्ह वेगळे केले आहेत: ăâêआणि ô. तिघांना डायक्रिटिकल चिन्ह जोडले आहेत: đơआणि ư. या अध्यायात सुधारित पत्रांची अधिक माहिती देण्यात आली आहे.

व्हिएतनामी डायक्रिटिकल गुण - होलीलँडविटानेमस्टुडीज डॉट कॉम
व्हिएतनामी डायक्रिटिकल गुण

पत्र Â

    अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना â पत्राच्या वर एक घेर आहे a. ए-सर्फिलेक्स अ‍ॅडिटोनल घेऊ शकते तीव्र ( ), गंभीर ( ), वर हुक ( ), ही खूण ( ), किंवा अंडरडॉट ( ). व्हिएतनामीमध्ये, शेवरॉन-आकाराचे सर्फ्लेक्स देखील वापरले जाते eê ) आणि oô ).

पत्र Đ

    अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना đ पत्राद्वारे क्रॉस बार आहे d. अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना đ केवळ एक प्रारंभिक व्यंजन आहे. अपरकेस Đ अक्षराच्या टोपीच्या उंचीच्या मध्यभागी क्षैतिज पट्टी आहे D. लोअरकेस đ आरोहण आणि अक्षराच्या क्ष-उंचीच्या मध्यभागी एक बार आहे d.

पत्र Ê

    अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना ê पत्राच्या वर एक घेर आहे e. ई-सर्फ्लेक्स एक itडिटोनल तीव्र घेऊ शकते ( ế ), गंभीर ( ), वरील हुक ( ), टिल्डे ( ) किंवा अंडरडॉट ( ). व्हिएतनामीमध्ये, शेवरॉन-आकाराचे सर्फ्लेक्स देखील वापरले जाते aâ ) आणि oô ).

पत्र Ô

    अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना ô पत्राच्या वर एक घेर आहे o. ओ-सर्फ्लेक्स एक itडिटोनल तीव्र घेऊ शकते ( ), गंभीर ( ), वरील हुक ( ), टिल्डे ( ) किंवा अंडरडॉट ( ). व्हिएतनामीमध्ये, शेवरॉन-आकाराचे सर्फ्लेक्स देखील वापरले जाते aâ ) आणि eê ).

पत्र Ơ

    अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना ơ पत्राच्या उजवीकडे एक शिंग जोडलेले आणि संरेखित केले आहे o. ओ-हॉर्न एक itडिटोनल तीव्र घेऊ शकते ( ), गंभीर ( ), वरील हुक ( o ), टिल्डे ( ) किंवा अंडरडॉट ( ). व्हिएतनामीमध्ये, एक शिंग देखील वापरला जातो uư ).

पत्र Ư

    अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना ư पत्राच्या उजवीकडे एक शिंग जोडलेले आणि संरेखित केले आहे u. यू-हॉर्न एक itडिटोनल तीव्र घेऊ शकते ( ), गंभीर ( ), वरील हुक ( ), टिल्डे ( ) किंवा अंडरडॉट ( ). व्हिएतनामीमध्ये, एक शिंग देखील वापरला जातो oơ ).

व्हिएतनामी डायक्रिटिकल गुण - होलीलँडविटानेमस्टुडीज डॉट कॉम
व्हिएतनामी डायक्रिटिकल गुण

टोन मार्क

     व्हिएतनामी अ टोनल भाषा. अ‍ॅक्सेंटचा वापर सहा विशिष्ट टोन दर्शविण्यासाठी केला जातो: “पातळी"(ngang), "तीव्र-क्रोधित"(sएसी), "गंभीर-कमी"(huy.n), "गुळगुळीतhआयआय, "छातीने उठलेला"(एनजीã), आणि "छाती-जड"(nng). लेखी, एक टोन अचिन्हांकित म्हणून दर्शविले जाते (a), चार डायक्रिटिक्ससह चिन्हांकित केलेले आहेत a स्वर ( áàआणि ã ), आणि एक स्वर अंतर्गत ठिपके सह चिन्हांकित केले आहे ( ). चला या व्यक्तींचा नाश करू टोन गुण.

चिन्हांकित

    एक अचिन्हांकित टोन (ngang) मध्ये उच्चारण नाही. त्याची खेळपट्टी मध्यम ते उच्च-मध्यम दरम्यान आहे.

तीव्र

     An तीव्र (dắu sắc) स्वरांवर ठेवलेला एक फॉरवर्ड-स्लॅश उच्चारण आहे: áéíóúआणि ý. एक तीव्र, जो एका अरुंद तळापासून सुरू होतो आणि विस्तृत टोकासह समाप्त होतो, उंच उंच उंचवटा दर्शवितो. हे बेस कॅरेक्टरच्या उजवीकडे किंचित वाढले पाहिजे ( á ) न पडता. एकत्र केल्यावर ते दुसर्‍या चिन्हावरून स्पष्टपणे दिलेले असावे ( ếकिंवा ).

गंभीर

  A गंभीर (dhuu huyền) स्वरांवर ठेवलेला बॅकड-स्लॅश उच्चारण आहे: àèìòùआणि . एक कबर, जी विस्तीर्ण वरून सुरू होते आणि अरुंद तळाशी समाप्त होते, एक कमी खेळपट्टी दर्शवते. हे बेस कॅरेक्टरच्या डावीकडे किंचित वाढले पाहिजे ( à ) न पडता. एकत्र केल्यावर ते दुसर्‍या चिन्हावरून स्पष्टपणे दिलेले असावे ( किंवा ).

वरील पुस्तक

    वर एक हुक (dỏu hỏi) हे एक स्वर चिन्ह आहे जे स्वरावर ठेवलेल्या डॉटलेस प्रश्नचिन्हासारखे दिसते: आणि . हे मध्यम-खाली सोडत खेळपट्टीवर सूचित करते. एकत्र केल्यावर ते दुसर्‍या चिन्हावरून स्पष्टपणे दिलेले असावे ( oकिंवा ).

TILDE

    A ही खूण (dãu ngã) स्वरांवर ठेवलेला एक उच्चारण आहे: ãĩõũकिंवा . हे एक उंच उंच उंचवटा दर्शवितो. एकत्र केल्यावर ते दुसर्‍या चिन्हावरून स्पष्टपणे दिलेले असावे ( किंवा ).

अंडरडॉट

     An अंडरडॉट (d.u nặng) हे स्वरांच्या खाली ठेवलेले बिंदू आहे: आणि . हे खाली सोडत असलेल्या खेळपट्टीचा अर्थ दर्शवितो आणि बेसलाइनच्या खाली स्पष्टपणे स्थित असावा.

… विभाग 3 मध्ये सुरू ठेवा…

प्रतिबंध करा तू
01 / 2020

सुचना:
1: लेखकाबद्दल: डोनी ट्रॉन्ग एक डिझाइनर आहे ज्यामध्ये टायपोग्राफी आणि वेबची आवड आहे. जॉर्ज मेसन युनिव्हर्सिटीच्या स्कूल ऑफ आर्टमधून ग्राफिक डिझाइनमध्ये त्यांना मास्टर ऑफ आर्ट्स मिळाले. तो लेखक देखील आहे व्यावसायिक वेब टाइपोग्राफी.
Ban बान तू थु यांनी ठळक शब्द आणि सेपिया प्रतिमा सेट केल्या आहेत - Thanhdiavietnamhoc.com

अजून पहा:
◊  VIETNAMESE लेखनाची एक संक्षिप्त इतिहास - विभाग 1
◊  VIETNAMESE लेखनाची एक संक्षिप्त इतिहास - विभाग 3
◊ इ.

(भेट दिलेले 510 वेळा, आज 2 भेटी)
en English
X